ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Webshop-on keresztül megrendelt termékek értékesítésére

2021. november

I. Fejezet

Általános rendelkezések (fogalmak és hatály)

1. Jelen szerződésben foglaltakat a Zsiráf Építőanyagok Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Zsiráf) Webshop-on keresztül megrendelt termékeinek (a továbbiakban: Termék, vagy Termékek) értékesítésére kell alkalmazni.

2. Zsiráf: Zsiráf Építőanyagok Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 2083 Solymár, Várhegy utca 6.; cégjegyzékszám: Cg.13-09-141453 - vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában; adószám: 22996572-2-13; honlap: www.gipszkartondepo.hu; e-mail: webshop@zsirafep.hu; vevőszolgálat telefonos elérhetősége: +36 70/436-4467;

3. Megrendelő: az a vállalkozás, illetve fogyasztó, aki a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó ügyletben a Terméket megvásárolja.

4. Vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1 § (1) bekezdés 4. pontjában foglaltak szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

5. Fogyasztó: a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 3. pontjában foglaltak szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

6. Webshop: a Zsiráf honlapján elérhető online értékesítési áruház (www.webshop.zsirafep.hu)

7. Termék: a Zsiráf által forgalmazott és - a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint - Webshop-on keresztül értékesített építőanyagok és egyéb, építéssel, építkezéssel kapcsolatos (alap)anyagok, eszközök.

8. Felek: Zsiráf és Megrendelő együttesen.

9. Jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók a Felek között létrejövő jogviszonyra, valamint a jogviszony fennállása alatt Felek jogaira és kötelezettségeire. A Felek közötti szerződés akkor jön létre, mikor a Termék megrendelését a Zsiráf a Megrendelő részére visszaigazolta. A Termék megrendelésével a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette, az abban foglaltakat elfogadja.

10. Felek rögzítik, hogy a jogviszonyukra a jelen ÁSZF-ben foglaltak mellett a Ptk. és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezései, valamint a hivatkozott jogszabályok változása esetén a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos anyagi és eljárásjogi szabályok az irányadók.

11. A Megrendelő a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos bármely kifogását, fenntartását, észrevételét köteles még a Termék megrendelése előtt írásban, vagy elektronikus úton megküldeni a Zsiráf felé. Ennek hiányában az ÁSZF rendelkezéseit a Termék megrendelésével minden feltétel, fenntartás és külön nyilatkozat nélkül a Megrendelő elfogadja.

12. Bármely a jelen ÁSZF-től eltérő, azt módosító, kiegészítő vagy felülíró feltétel vagy kikötés csak a Felek kifejezett írásbeli megállapodása esetén érvényes és az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét és alkalmazását.

13. A Zsiráf a jelen ÁSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan, előzetes értesítés és indokolás nélkül módosítani, vagy visszavonni. A módosítások vagy a visszavonás az ÁSZF-ben megjelölt napon, vagy akkor lépnek hatályba, ha azt a Zsiráf honlapján közzéteszik. A módosítás vagy a visszavonás nem érinti azokat a jogviszonyokat, amelyek a hatálybalépés előtt jöttek létre. Az ÁSZF módosítása csak abban az esetben válik a már hatályban lévő jogviszony részévé, ha az a Megrendelő részére a korábbi rendelkezésekhez képest előnyösebb rendelkezéseket tartalmaz és azt a Megrendelő – külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta.

II. Fejezet

Webshop-on keresztül megrendelt termékek értékesítése

Szerződés tárgya: a Termék

14. A jelen ÁSZF rendelkezéseit kizárólag a Termékek Magyarország területén történő megrendelésre és kiszállításra kell alkalmazni. A jelen ÁSZF nem vonatkozik a Termékek Magyarországon kívüli megrendelésére és külföldi rendeltetési helyekre történő szállításra.

A Termék megrendelése és a vételár megfizetése

15. A Termékek megrendelése a Webshop-on keresztül történik, amely során a Megrendelőnek a honlap által felkínált technikai lépéseket kell követnie. Céges megrendelés esetén a Vállalkozás köteles a Webshop-on cégadataival, valamint számlázási és szállítási cím adataival regisztrálni. Vállalkozás csak a regisztrációt követően jogosult a Webshop-on keresztül Termékeket megrendelni és megvásárolni. A megrendelést a Zsiráf a visszaigazolásban megadott egyedi azonosító szám alapján tartja nyilván. Az azonosító számmal a Megrendelő későbbiekben is hozzáfér a rendeléséhez. A Webshop-on a Megrendelő magyar nyelven tudja az általa választott Termékeket megrendelni és megvásárolni.

16. A Termékek nettó és bruttó vételára minden esetben a Webshop-on kerül feltüntetésre a Termék adataival együtt. A Termékek bruttó vételára tartalmazza az általános forgalmi adót (Áfa).

17. A Termékek vételárát a Megrendelő az alábbi módok egyikén köteles megfizetni:

(i) Előre a Termék megrendelésével egyidejűleg banki átutalással a Webshop-on megadott bankszámlára történő teljesítéssel;

(ii) Előre a Termék megrendelésével egyidejűleg a Webshop-on elérhető bankkártyás fizetéssel;

(iii) Utánvétellel a Termék személyes átvételekor a Zsiráf telephelyén/fióktelepén készpénzzel vagy bankkártyával;

(iv) Utánvétellel a Termék kiszállítása során a Termék átvételekor készpénzzel, vagy bankkártyával a fuvarozó cég (futárszolgálat) képviselőjének;

18. Kiszállítás esetén a Termék vételára nem tartalmazza a szállítási költséget. A szállítás költsége a Termék(ek) összsúlyától függően alakul. A kiválasztott Termék(ek) szállítási költsége a Webshop-on a megrendelés véglegesítése előtt kerül feltüntetésre. A szállítás bruttó költsége az általános forgalmi adót tartalmazza (Áfa). A szállítás költségét a Megrendelő a Termék vételárával egyidejűleg köteles megfizetni. Utánvétel esetén a Termék vételárát és a szállítás költségét egyösszegben, a fuvarozó cég (futárszolgálat) képviselőjének köteles a Megrendelő megfizetni.     

19. Banki átutalás és bankkártyás fizetés esetén a fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor a Termék teljes vételára (és a szállítási költség) a Zsiráf bankszámláján jóváírásra kerül.

20. A Termék megrendeléséről a Zsiráf haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus úton (e-mail) visszaigazolást küld a Megrendelő részére, amely tartalmazza a Megrendelő által választott Termékek és a Megrendelő adatait. A Termék vételáráról és a szállítási költségről a Zsiráf számlát állít ki, amit vagy a Termékkel együtt küld meg, vagy a Termék személyes átvételekor adja át a Megrendelő részére.

A Termék személyes átvétele a Zsiráf telephelyén/fióktelepén

21. A Megrendelő – választása szerint – jogosult a Termék átvételére a Zsiráf telephelyén, illetve fióktelepein is. 

22. Megrendelő a megrendelés véglegesítése előtt tudja kiválasztani azt a telephelyet/fióktelepet, ahol a Terméket át kívánja venni és ahol a Termék a megrendelt mennyiségben készleten van.   

23. Személyes átvétel esetén a Termékek elszállításáról a Megrendelőnek kell gondoskodnia.

A Termék kiszállítása 

24. A Termékek kiszállításáról a Zsiráf – személyesen vagy megbízott fuvarozó cég (futárszolgálat) útján – gondoskodik a Megrendelő által a megrendelés során megadott címre történő teljesítéssel. 

25. Minden Termék a rendelkezésre állástól függően kerül kiszállításra, amely körülmény a Termék adatainál a Webshop-on szerepel.

26. A készleten lévő Termékek a megrendelés visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül kerülnek kiszállításra a Megrendelő által megjelölt címre előzetes értesítést követően. Ha a Termék nincs készleten, akkor a beszerzést követő 5 munkanapon belül kerülnek kiszállításra. A Zsiráf előzetesen tájékoztatja a Megrendelőt a beszerzés várható idejéről és a kiszállításról.

27. Ha valamelyik Termék nem áll rendelkezésre a megrendelt mennyiségben és ezen körülmény a Webshop-on nem került feltüntetésre, erről és a beszerzés várható idejéről a Zsiráf a megrendelést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus úton (e-mail) tájékoztatást küld a Megrendelőnek, aki választása szerint a rendelkezésre álló mennyiségben rendelheti meg a Terméket, vagy a megrendeléstől elállhat. Előre fizetés esetén a Zsiráf 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a tényleges mennyiség utáni vételárkülönbözetet, vagy elállás esetén a teljes vételárat és az esetleges szállítási költséget.

28. Ha a megrendelt Termék nincs készleten és annak beszerzése a megrendeléstől számított 30 (harminc) napon túl sem teljesíthető, a Megrendelő a megrendeléstől elállhat. Előre fizetés esetén a Zsiráf 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Termék teljes vételárát és az esetlegesen felmerülő szállítási költséget.

29. A Termékek felhasználása, használata és tárolása során a Megrendelő az adott Termék használati utasításai szerint köteles eljárni. A Zsiráf nem felel azokért a károkért, amelyek a Termékek rendeltetésellenes használatából, tárolásából, kezeléséből származnak.

Kellékszavatosság, jótállás

30. Kellékszavatosság

30.1. Hibás teljesítése esetén a Megrendelő a Zsiráffal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk szabályai szerint.

30.2. Hibásan teljesít a Zsiráf, ha a Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Zsiráf, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

30.3. A Megrendelő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

(i) kérheti a Termék kijavítását, vagy kicserlését kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Zsiráfnak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy

(ii) igényelheti utóbb a Termék vételárának arányos leszállítását, valamint a hibát a Zsiráf költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, ha a Zsiráf a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta;

(iii) végső esetben a szerződéstől is elállhat, ha a Zsiráf a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

30.4. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

30.5. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.

30.6. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Zsiráfnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Zsiráf adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

30.7. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül a Zsiráffal közölni.

30.8. A Megrendelő kellékszavatossági jogai a teljesítéstől számított 1 év alatt évülnek el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő a Terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni.

30.9. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. 

30.10. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Zsiráfot terhelik. Ha a Termék meghibásodásában a Megrendelőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Megrendelő köteles viselni, ha a Termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Zsiráf e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

30.11. Ha a Termék kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a Megrendelő számára számottevő értéknövekedést eredményez, a Zsiráf a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. 

30.12. Kicserélés vagy elállás esetén a Megrendelő nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

31. Jótállás

31.1. A Zsiráf a 30.8. pontban írt kellékszavatosságnál kedvezőbb, hosszabb jótállási időt biztosíthat az egyes Termékekre, amely minden esetben a Webshop-on a Termék adatai mellett kerül feltüntetésre. A jótállás ideje alatt a Zsiráf jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Termékek átvételének napján kezdődik. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

31.2. A Megrendelő nem jogosult jótállást érvényesíteni, ha:

(i) a hiba a Termék nem rendeltetésszerű használatából, tárolásából, kezeléséből ered;

(ii) a hiba olyan minimális rendellenességnek tekinthető, amely az adott Termékre szokásosan jellemző, elkerülhetetlen és/vagy elhanyagolható;

(iii) ha a Termék használata, kezelése, tárolása szakszerűtlenül, vagy a Termék előírásainak be nem tartásával történt, továbbá ha a Terméket arra jogosulatlan (képzetlen) személy kezelte, javította, átalakította, változtatta meg;

31.3. Megrendelő a jótállási igényét a vételár megfizetését igazoló számlával is érvényesítheti.

31.4. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Fogyasztókra vonatkozó eltérő szabályok 

32. Kellékszavatosság 

32.1. Fogyasztóval kötött szerződés esetén a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

32.2. Fogyasztóval kötött szerződés esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

32.3. Fogyasztóval kötött szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

32.4. Fogyasztóval kötött szerződés esetén a 30.11. pontban foglaltakat nem lehet alkalmazni, vagyis a kicserélt Termékkel kapcsolatos számottevő értéknövekedésből eredő gazdagodásra a Zsiráf nem tarthat igényt.

33. Termékszavatosság

33.1. A Termék hibája esetén a Megrendelő kellékszavatossági, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás Termék kijavítását, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - kicserélését kérheti. Termékszavatossági igényt a Megrendelő a Termék gyártójával vagy a Zsiráffal, mint a Termék forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

33.2. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

33.3. Termékszavatossági igényét a Megrendelő a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

33.4. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Zsiráffal közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

33.5. A Zsiráf, mint forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

(i) a Terméket nem üzleti tevékenysége körében hozta forgalomba, vagy

(ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

(iii) a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

33.6. Termékszavatossági jogok a Ptk. rendelkezései szerint csak a Fogyasztót illetik meg.

A Fogyasztót megillető elállási jog

34. A Megrendelő a Rendeletben foglaltak szerint a Termék(ek) átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

35. A Megrendelő a Rendelet 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozat-minta szerint elektronikus úton (e-mail) gyakorolhatja elállási jogát:

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Termékek neve:

A megrendelés azonosító száma:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt

36. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és kéri, hogy a Zsiráf a szerződés teljesítését, a Termékek kiszállítását – a Termékek rendelkezésre állásától függően – a 14 napos elállási határidőn belül megkezdje. 

37. Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, köteles a Termékeket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül a Zsiráfnak visszaküldeni, vagy a Zsiráfnak, illetve a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A Termék visszaküldésével, átadásával kapcsolatos közvetlen költséget a Megrendelő viseli, kivéve ha a Terméket kiszállították a Megrendelő részére és az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza. Ebben az esetben a visszaszállítás költségét a Zsiráf viseli.

38. A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogát

(i) olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Megrendelő kérésére alakítottak;

(ii) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék(ek) tekintetében;

(iii) olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

(iv) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

39. Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, köteles a Termékeket minőségileg kifogástalan, eredeti állapotban visszaküldeni a Zsiráfnak.

IV. Fejezet

Vegyes rendelkezések

40. A jelen ÁSZF-ben szabályozott Termékek értékesítése során a Zsiráf tudomására jutott fogyasztói személyes adatok kezeléséről és védelméről a Zsiráf Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezik, amely megtalálható a Webshop honlapján. A személyes adatok kezelése a szerződés teljesítése érdekben és a teljesítéshez szükséges mértékben történik. 

41. Megrendelő köteles a Zsiráfot haladéktalanul értesíteni, ha a Termék kiszállításának helyszínén fenyegető, vagy veszélyes helyzet áll(na) fent.

42. Felek megállapodnak, ha a szerződés(ek) teljesítése a jelen ÁSZF-ben foglalt határidőkön belül olyan körülmények miatt nem lehetséges átmenetileg, amely a Felek ellenőrzési körükön kívül esik és így egyik Félnek sem felróható, azt nem tekintik szerződésszegésnek és egyedileg egyeztetnek a szerződés(ek) mielőbbi teljesítése érdekében. Felek ilyen körülménynek tekintik különösen, de nem kizárólag a járványügyi helyzet miatt Magyarország Kormánya által bevezetett korlátozó intézkedéseket, ideértve a Megrendelővel szemben elrendelt hatósági házi karantént, vagy a beutazási/szállítási korlátozások miatti esetleges készlet-, és kapacitáshiányt. Ilyen esetekben a Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást és egyedileg egyeztetnek a teljesítés időpontjáról.

43. A teljesítéssel kapcsolatos esetleges jogvita esetén a Felek elsődlegesen békés úton kötelesek megkísérelni a vita rendezését. A panaszbejelentésre a Zsiráf vevőszolgálatán keresztül a +3670/436-4467 telefonszámon, vagy a webshop@zsirafep.hu e-mail címen van lehetőség. 

44. A beérkezett panaszokat a vevőszolgálat kivizsgálja és 30 napon belül a Megrendelő által megadott elérhetőségek valamelyikén (írásban/elektronikus úton) megválaszolja. Ha a bejelentést a Zsiráf megalapozottnak tartja, úgy a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint jár el.

45. A Megrendelő jogvita esetén a lakóhelye szerint illetékes a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) mellett működő független békéltető testülethez fordulhat. A Zsiráf székhelye szerint a Pest Megyei Békéltető Testület (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4. em. 2.; telefon/fax: +36-1 792-7881; e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu) illetékes.

Solymár, 2021. november

Zsiráf Építőanyagok Korlátolt Felelősségű Társaság